Ga naar de inhoud
Opgelet!: Deze website gebruikt cookies om een optimale ervaring te verzekeren Akkoord Niet akkoord

Gebruiksvoorwaarden Oryx Projects NV website

1. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Oryx Projects NV stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Oryx Projects NV  hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens dan ook van groot belang.
Uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mail adres, zullen als volgt worden gebruikt:

Informatie die u ons geeft, met als doel informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om uw informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.
Informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie, slaan we op en behandelen we met dat doel voor ogen met uiterste zorgvuldigheid.
De opgeslagen informatie zullen we ook aanwenden om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.
We zullen uw gegevens gebruiken om u in de toekomst over Oryx Projects NV en haar producten/diensten op de hoogte te houden. Als u wenst dat uw gegevens hiervoor niet (meer) gebruikt worden, dan kan u ons dat melden.
We zullen uw persoonlijke informatie niet ter beschikking stellen van of verkopen aan derden, die geen onderdeel of directe partner van Oryx Projects NV zijn.

Onze website bevat links naar niet- Oryx Projects NV websites. Oryx Projects NV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop in deze websites met de persoonlijke gegevens wordt omgegaan.

Alle verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in een bestand. Houder: Oryx Projects NV, Industrieweg 76, B-9032 Wondelgem. Deze gegevens zijn bestemd voor de promotie van producten en diensten van de Oryx Projects NV. U hebt inzagerecht zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen: Openbaar Register (Commissie tot bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). U kan uw gegevens inzien, laten corrigeren, laten aanvullen of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kan zich hiervoor wenden tot: info@oryx-projects.be

2. Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.
3. Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Oryx Projects NV, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Oryx Projects NV. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

5. Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Oryx Projects NV verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.
De plannen, presentaties, illustraties en foto’s werden ter goeder trouw opgemaakt.  Alle op de beelden genoemde maten zijn plus minus maten.  De verschillen die er zouden kunnen zijn, in min of meer, al overtrof het verschil meer dan één twintigste, zullen aanzien worden als geoorloofde afwijkingen.  Dezelfde redenering geldt voor de visualisaties.  In geen geval kunnen partijen zich op de afwijkingen beroepen om een vergoeding of supplement te eisen.

6. Opmerkingen, vragen en suggesties

Oryx Projects NV wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door Oryx Projects NV materiaal te sturen, geeft u aan Oryx Projects NV het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Oryx Projects NV de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Oryx Projects NV heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Oryx Projects NV houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

7. Rechtspraak

Het staat Oryx Projects NV vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

Eind van deze gebruiksvoorwaarden.

  • Kickx&co
  • Franklin Rooseveltlaan 186
  • 9000 Gent
  • T. 09 225 26 51
  • kickx@telenet.be
  • Dewaele vastgoed en advies
  • Kouter 98
  • 9000 Gent
  • T. 09 234 34 34
  • gent@dewaele.be